De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet de kloof tussen vast en flexwerk verkleinen. De nieuwe regels die per 1 januari 2020 gelden moeten het gemakkelijker maken om iemand in vaste dienst te nemen. Wat verandert er als u een vast contract aanbiedt?

Grond voor ontslag
Voor ontslag van een vaste medewerkers zijn op dit moment acht grondslagen. De rechter laat het ontslag alleen doorgaan als u volledig voldoet aan een van die grondslagen. Dat verandert met de nieuwe wet. Er komt een zogenaamde cumulatiegrond. Als u verschillende omstandigheden aanvoert die ieder op zich onvoldoende zijn voor ontslag, kan de combinatie van die omstandigheden toch een redelijke grond voor ontslag opleveren. Wel kan uw werknemer bij dit ontslag maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen, boven op de reguliere transitievergoeding.

Ontslag tijdens proeftijd
Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Dat recht geldt dus ook tijdens de proeftijd. En als u de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd opzegt, kunt u de werknemer alleen aan een concurrentiebeding houden als de bedrijfs- of dienstbelangen zeer zwaar wegen.

Opbouw transitievergoeding
De opbouw van de transitievergoeding wordt 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. Wat vervalt is de extra opbouw (1/2 maandsalaris per gewerkt jaar) bij een dienstverband van meer dan 10 jaar. Er verandert nog iets in de opbouw. In de oude regeling kon de vergoeding worden afgerond op volledig gewerkte halve jaren. Dat kan niet meer. De hoogte van de vergoeding wordt in de nieuwe wet berekend per dag dat het dienstverband heeft geduurd.

Kleine werkgevers
Kleine werkgevers worden voor de transitievergoedingen gecompenseerd als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Daarvoor komt aanvullende regelgeving. Er geldt echter geen terugwerkende kracht.

Lage en hoge WW-premie
In de huidige situatie betaalt u voor de eerste zes maanden WW een premie die afhankelijk is van de sector waar uw bedrijf actief in is. Voor de WW-periode na de eerste zes maanden betalen alle werkgevers op dit moment dezelfde AWf-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds).

Met de invoering van de WAB vervalt het systeem van twee premies. In plaats daarvan betaalt u voor de hele WW-periode één algemene premie die afhankelijk wordt van de aard van de arbeidsovereenkomst. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, met een eenduidige (vaste) arbeidsomvang en met loondoorbetalingsplicht, geldt een lage premie. Voor alle andere contractvormen geldt een hoge premie. De hoge premie is altijd 5% hoger dan de lage premie.